คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Yamaha


วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำ คณะครูที่ปรึกษา ศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน การจัดสถานบริการ และติดต่อเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ด้านจักรยานยนต์ ณ บริษัทเจริญมอเตอร์ จำกัด (Yamaha) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์