อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม