แผนกวิชาช่างยนต์ จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ


แผนกวิชาช่างยนต์ จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมศูนย์การจัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ ประจําปีการศึกษา 2563 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน การสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กําหนดให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายจะต้องประเมินผ่าน โดยมีนายธนิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และคณะกรรมการทดสอบให้การต้อนรับ ณ แผนกวิชาช่างยนต์