แผนกวิชาช่างยนต์ สอนระบบทวิศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ นายประพันธ์ นันตัง ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ ไปทำการสอนระบบทวิศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สอนในระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาช่างยนต์ ทวิภาคี โดยการสอนในช่วงแรกสอนแบบทฤษฎี และช่วงหลังสอนแบบปฎิบัติ มีการเสริมสร้างความรู้ โดยยึดแนวของ ศูนย์ Fix it Center เข้ามาประยุกต์ตามพื้นที่และความต้องการเป็นหลัก โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจในการเรียนการสอน