แผนกวิชาช่่างยนต์เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และ ลานหน้าวัดดอยแก้ว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา นำคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม (Fix it Center) เพื่อบริการชุมชน ดังนี้ ๑. กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท ๒. กิจกรรมสร้าง (Build) บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน สอนอาชีพการปูกระเบื้อง ๓. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) บริการนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาต่อยอดการทำมุ้งลวด มีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาขอรับบริการจำนวนมาก