โครงการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สัมพันธ์ พัฒนาวัดและชุมชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายวิระหาร ท้าวคำมา ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และนายพิพัฒน์ ชุมแสง ครูผู้สอนแผนกเมคคาทรอนิกส์ นำนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ตามโครงการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สัมพันธ์ พัฒนาวัดและชุมชน ภายใต้โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่