แผนกวิชาช่างยนต์ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ( 21-08-2563 )

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และคณะกรรมการแผนกฯ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชุดใหม่เข้ามาฝึกงานและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 866 คน