แผนการเรียน แผนกวิชาช่างยนต์

1. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเครื่องกล
      - 
แผนการเรียน สาขางานยานยนต์ กลุ่ม A, B 
      
- แผนการเรียน สาขางานยานยนต์ กลุ่ม C, D 

2. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาเครื่องกล
      - 
แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม A (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม B (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม C (สายตรง ปวช.)
      - แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม DVT ทวิภาคี (สายตรง ปวช)
      - 
แผนการเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ กลุ่ม ม.6