งบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ แผนกวิชาช่างยนต์

  • งบประมาณ ประจำปี 2555
  • งบประมาณ ประจำปี 2556
  • งบประมาณ ประจำปี 2557