ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับ ปวช.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวช.1 163 0 163
ปวช.2 130 0 130
ปวช.3 134 0 134
ตกค้าง 22 0 22
รวมทั้งหมด 449 0 449

ระดับ ปวส.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวส.1 218 0 218
ปวส.2 153 0 153
ตกค้าง 7 0 7
รวมทั้งหมด 378 0 378

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 โดย งานทะเบียน