ภาพกิจกรรม
การอบรม YTA ระดับ Bronze ณ ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 03-08-2559 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดและบริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้จัดการอบรมหลักสูตร YTA ระดับ Bronze ณ ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และครูผู้เข้าร่วม อบรมครั้งนี้ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชางานจักรยานยนต์จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๔๐ คน มีนโยบายเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากร ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในเรื่องของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าต่อไป

นักศึกษาชั้นปวช.๑ ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ( 09-05-2556 )
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ชั้นปีที่ ๑ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ ศึกษาในสายอาชีพและเป็นการเสริมประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากในห้องเรียนอีกด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จากบริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัดและบริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ( 18-01-2556 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังด้านทรัพยากรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่จะผลิตกำลังคนสายอาชีพตั้งแต่ระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการวิชาชีพสู่สังคม ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงพิจารณาเห็นควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (คอศ.๒) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในสาขาเทคนิคยานยนต์อีกทางหนึ่งด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือ ๑) เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (คอศ.๒) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ๒) เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา โดยวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตร มูลปา จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์วิทยา ใจวิถี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือพร้อมทั้งตัวแทนจากภาคเอกชนและสถานประกอบการ การสัมมนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ จำนวน ๒๕ คน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาการจัดทำแบบเสนอหลักสูตร (คอศ.๒) สาขาเทคนิคยานยนต์ ( 11-12-2555 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังด้านทรัพยากรและการเรียน การสอนอาชีวศึกษาที่จะผลิตกำลังคนสายอาชีพตั้งแต่ระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการวิชาสู่สังคม ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ และแนวทางการจัดทำ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในสาขาเทคนิคยานยนต์อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้รับเกียรติจากท่านบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรผู้ให้ความรู้ให้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบไปด้วยครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ จำนวน ๓๐ คน โครงการสัมมนาในครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมสุธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดูภาพกิจกรรม..

การบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ตลับลูกปืน ( 11-12-2555 )
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ตลับลูกปืน เนื่องด้วยทางบริษัท พีพีไอเชียงใหม่แบริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตลับลูกปืน NSK จากประเทศญี่ปุ่นจะได้จัดการฝึกอบรมพนักงานและนักศึกษาในสถาบันวิชาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ขอจัดที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อบรรยายและจัดฝึกอบรมด้านวิชาความรู้ เกี่ยวกับการใช้ตลับลูกปืนทั้งในเครื่องยนต์และเครื่องจักร และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารและการพัฒนา วิชาการด้านเทคนิคต่างๆ สำหรับการใช้ตลับลูกปืนและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสุธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาทั้งแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องมือกล ช่างโลหะการ ให้ความสนใจเข้าร่วม รับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์เดินทางไปรับรถยนต์ฝึกปฏิิบัติ ณ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ( 24-10-2555 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota Technical Education Program, T-TEP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ประจำภาคในสถานศึกษา ตลอดจนมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษานั้น ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มอบรถยนต์ฝึกปฏิบัติจำนวน ๒ คัน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดยท่านผู้อำนวยการได้เดินทางไปรับมอบและได้มอบหมายให้กับ อาจารย์นรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์พร้อมด้วยอาจารย์นิมิต รัศมี อาจารย์สมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ และอาจารย์ธวัช นนทธรรม เข้าอบรมการใช้งานและดำเนินการขนย้าย กลับมายังวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์ดำเนินการจัดอบรม Toyata T-TEP 2012 ( 15-08-2555 )
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคเชีียงใหม่ ร่วมกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัลติเพล็กซ์คอมมิวนิเคชั่นเทคโนโลยีให้แก่ครูและพนักงานราชการผู้สอนไฟฟ้ารถยนต์สถานศึกษาในโครงการขยายผล T-TEP ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร TOYOTA T-TEP ( 06-07-2555 )
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ทางแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาโครงการ TOYOTA T-TEP ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 33 คน ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะได้บรรจุเป็นพนักงาน ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศ จำกัด ซึ่งจะไปประจำศูนย์บริการทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับอัตราเงินเดือน และสวัสดิการที่ดี โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา ที่จบการศึกษาและต้องการทำงานทันที ซึ่งรุ่นต่อไปก็จะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จึงฝากเชิญชวนให้กับนักศึกษาที่สนใจด้วย ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2555 ( 10-05-2555 )
แผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การสอบวิชา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (T-TEP) ( 23-03-2555 )
การสอบวิชา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (T-TEP) เป็นการสอบปรับระดับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยทคนิคเชียงใหม่ ..... ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2   >> | Last